České předsednictví nikdo zrušit nemůže. Nelze měnit formální pravidla hry, aniž by se na tom všichni dohodli. A žádná nová pravidla hry v primárním právu EU schválena nebyla. Vím, že probíhá diskuse v eurogrupě, ta je ale neformálním sdružením členů eurozóny a předsedá ji J. C. Juncker.

Pokud se dohodnou, že se budou scházet častěji a předsedat jim bude Francouz, asi tomu neumíme zabránit. Ale byl by to nemoudrý krok, který nebude EU spojovat, ale spíš rozdělovat. Bypassem se reaguje na infarkt, ale jako metoda práce v EU vhodný není. EU infarktem, věříme, netrpí.

Úvahy o prodloužení předsednictví Francie na úkor ČR jsou bezpředmětné, právně a politicky nekorektní. Důrazně je proto odmítám. Podle stávajících pravidel vede každá členská země Unii podle předem daného harmonogramu.

ČR je plně připravena převzít od Francie předsednictví 1. ledna 2009 a plnit po dalších šest měsíců roli moderátora Unie, na kterou se dlouhodobě a systematicky připravuje. Rotační předsednictví členských států v Radě EU je upraveno v čl. 203 Smlouvy o založení Evropského společenství, který říká, že předsednictví vykonává postupně každý členský stát Rady po dobu šesti měsíců v pořadí, které určí Rada jednomyslným rozhodnutím.

Šestiměsíční doba trvání předsednictví členského státu je tedy stanovena přímo v zakládacích smlouvách, které jsou součástí primárního práva EU.

Nelze ji měnit ani jednomyslně přijatým rozhodnutím Rady, které má určit jen pořadí předsedání členských států, ani jakýmkoliv jiným aktem, např. deklarací přijatou Evropskou radou. Prodloužení francouzského předsednictví proto není uskutečnitelné bez změny Smlouvy o založení Evropského společenství. Taková změna by musela být projednána na mezivládní konferenci a následně by podléhala ratifikaci ve všech členských státech v souladu s jejich ústavním pořádkem.

Související