Papež Benedikt XVI. ve své pondělní řeči při mši ve Staré Boleslavi ocenil skutky patrona českých zemí svatého Václava, který podle něj může posloužit jako vzor i pro dnešního člověka, obzvláště pak pro ty, "kteří řídí osudy společnosti a národa".

Jeho slovům naslouchalo kolem 50 tisíc věřících. "Právem svatého Václava vzýváte jako dědice svého národa a ve vám dobře známé písni jej prosíte, aby mu nedal zahynout," řekl papež věřícím.

Je podle něj zajímavé si povšimnout, že Boleslav se sice bratrovraždou zmocnil pražského knížecího stolce, avšak koruna, kterou si pak vkládali na hlavu jeho následníci, nenesla Boleslavovo jméno.

"Nese naopak jméno svatého Václava, na svědectví, že 'trůn krále, který soudí chudáky spravedlivě, bude stát navěky'," uvedl. V úvodu projevu také popřál prezidentovi Václavu Klausovi i všem dalším, kteří nosí toto jméno, k jejich dnešnímu svátku.

Při mši, která byla určena zejména mládeži, papež také hovořil o tom, že člověk by neměl hledět pouze na vlastní sobecké zájmy a materiální uspokojení. Lidé, kteří popírají boha a nemají úctu k člověku, mívají sice podle papeže často na první pohled snadný život. Pod povrchem bývají ale nešťastní, dodal.

"Projev úcty k duchovnímu odkazu dějin" 

Před začátkem bohoslužby Benedikta XVI. krátkým proslovem uvítal kardinál Miloslav Vlk. I on připomněl svatého Václava a jeho dnešní svátek.

"Skutečnost, že přicházíte s námi a s celým národem oslavit tento den, chápeme jako projev úcty k duchovnímu odkazu našich dějin," uvedl. Poté papežovi předal dar: skleněnou mešní soupravu z křišťálu.

Příjezd Benedikta XVI. na Proboštskou louku provázel obrovský výbuch nadšení. Prokřehlí poutníci, kteří tu na papeže čekali dlouhé hodiny, začali okamžitě provolávat jeho jméno a mávat mu. Mnozí z nich také tančili nebo se alespoň pohupovali v rytmu písně oslavující Ježíše Krista, která se linula z reproduktorů.

Papežův vůz, takzvaný papamobil, poté na louce prokličkoval mezi jednotlivými sektory v publiku tak, aby se Benedikt mohl pozdravit s co největším počtem věřících. Před papamobilem jel dlouhý vůz ochranky, který měl občas potíže v pravoúhlých zatáčkách.

Po mši odjede papež na oběd s biskupy v Arcibiskupském paláci v Praze a následně se rozloučí se zástupci vatikánského diplomatického zastoupení. Odpoledne po závěrečném ceremoniálu na ruzyňském letišti papež a jeho doprovod odcestují zpět do Říma.

Proboštskou louku od rána zaplňovali poutníci, mnozí do Boleslavi dorazili již v neděli a noc přečkali ve stanech.

"Ve stanovém městečku přenocovalo něco mezi 5 000 až 10 000 mládežníky, kteří už v neděli večer měli svůj program, mohli také strávit večer i noc modlitbami. V pondělí začal program od 06:00," uvedl mluvčí Arcibiskupství pražského Aleš Pištora. 

Situaci ve Staré Boleslavi a v okolí monitoroval policejní vrtulník, v pohotovosti byli vedle policistů i hasiči, záchranáři a pořadatelé označeni speciálními vestami.

"Důležitá věc je, že na organizování této mše se z velké části podílejí dobrovolníci. Touto dobrovolnickou službou byly také zcela zásadně sníženy náklady," poznamenal Pištora.

Proslov papeže Benedikta XVI. k mládeži ve Staré Boleslavi 

 

Milí mladí přátelé!

Na konci této slavnosti se obracím přímo na vás a především vás upřímně zdravím. Přišli jste sem v hojném počtu z celé republiky i ze sousedních zemí; utábořili jste se zde včera večer a přenocovali jste ve stanech, a to pro vás bylo společnou zkušeností víry a bratrství. Díky za tuto vaši přítomnost; cítím z ní nadšení a velkorysost, které jsou vlastní mládí. S vámi se i papež cítí mladý! Rád bych ještě poděkoval vašemu zástupci za laskavá slova.

Milí přátelé, je jasné, že v každém mladém člověku je touha po štěstí, občas spojená s jakýmsi neklidem; touha, kterou však často dnešní konzumní společnost využívá špatným a odcizujícím způsobem. Je třeba brát vážně toto usilovné hledání štěstí. Vyžaduje si skutečnou a vyčerpávající odpověď. Ve vašem věku se totiž činí první velká rozhodnutí, schopná nasměrovat život k dobru nebo ke zlu. Bohužel je nemálo vašich vrstevníků, kteří se nechají uchvátit klamnými vidinami umělých rájů, aby se pak ocitli ve smutné osamělosti. Je ale naopak i mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí proměnit, jak řekl váš zástupce, nauku v činy, aby svému životu dali plný smysl. Chci vám všem nabídnout zkušenost svatého Augustina, který řekl, že srdce každé osoby je neklidné, dokud nenajde to, co skutečně hledá. On objevil, že pouze Ježíš Kristus je uspokojivou odpovědí na touhu jeho a každého člověka po šťastném, smysluplném a hodnotném životě (srov. Vyznání I, 1,1).

Podobně jako u Augustina, přichází Pán vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste ho přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí a důstojností. Křesťanská víra znamená setkání s Kristem, živou osobou, která dává životu nový rozměr, a tím rozhodující směr. A když se srdce mladého člověka otevře Božím plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně každého volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společnosti. Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!

Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. Obzvláště v tomto Roce kněží se obracím na vás, mladé: buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě Kristu, Naději světa.

Naděje! Toto slovo, k němuž se často vracím, se dobře snoubí s mládím. Vy, milí mladí přátelé, jste nadějí církve! Ona očekává, že se stanete posly naděje, jak tomu bylo loni v Austrálii na Světovém dnu mládeže, velkém projevu víry mladých, který jsem mohl osobně prožít a kterého se zúčastnili i někteří z vás. Mnohem víc vás bude moci přijet do Madridu v srpnu 2011. Už nyní vás zvu na toto velké setkání mladých s Kristem v církvi.

Milí přátelé, znovu vám děkuji za vaši přítomnost a děkuji za váš dar: za knihu s fotografiemi, které vyprávějí o životě mládeže ve vašich diecézích. Rovněž děkuji za znamení vaší solidarity s mládeží v Africe, které jste mi doručili. Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní nauky vašich pastýřů. Na této pouti ať vás doprovází svatý Václav svým příkladem a svou přímluvou a ať vás stále ochraňuje Panna Maria, Matka Ježíše a nás všech. Ze srdce vám žehnám!

Související