Premiér Jan Fischer ve středu prezentoval poslancům programové priority svého kabinetu, který oproti plánům bude zemi spravovat až do řádných parlamentních voleb, které se uskuteční na jaře příštího roku. Nejedná se o klasické programové prohlášení, proto nebude žádat o vyslovení či potvrzení důvěry.

Vláda pod jeho vedením chce pokračovat ve stejném stylu, který praktikovala posledních pět měsíců. Fischer sám sebe označil za "mimořádné řešení mimořádné situace". Vhodnější by prý bylo, pokud by země měla vládu vzešlou z voleb. Dosavadní působení na politické scéně označil za úspěšné.

Čemu se chce premiér Fischer a ministři v následujících měsících věnovat? Vláda dokončí privatizaci ČSA i státní zakázku na likvidaci ekologických škod za více než 100 miliard. Některé politické strany mají k oběma bodům silné výhrady, ČSSD například požaduje obří zakázku zastavit. Fischer zákonodárce ujistil, že české aerolinky "za každou cenu prodávat nebudeme".

Žádné nové privatizace nebude Fischerův kabinet začínat. "Nebudu podporovat, aby vláda pokračovala v privatizaci ruzyňského letiště," uvedl premiér. Jako další konkrétní kroky zmínil například přípravu protikorupčního balíku, boj proti extremismu nebo pokračování reformy školství a financování vědy a výzkumu.

Krize není minulostí 

"Vláda bude nadále vládou proevropskou," slíbil její předseda před plénem poslanců. Fischer znovu zopakoval, že věří v dokončení ratifikace Lisabonu do konce roku. Zároveň uvedl, že pokud se sněmovna neshodne na kompromisním jménu českého kandidáta na eurokomisaře, vezme odpovědnost na sebe.

V oblasti ekonomiky se chce vláda soustředit na boj s krizí. "Nesdílím optimistické vize, že je krize minulostí," řekl Fischer. Jedním z hlavních úkolů ministra financí bude příprava podkladů pro rozpočet na rok 2011, který ale bude dojednávat už nová vláda. Současný premiér vyloučil, že by sněmovně předložil tzv. druhý Janotův balíček úsporných opatření. Podmínil to ale tím, že nedojde k nepředvídanému propadu ekonomiky. Vládu chce Fischer vést k úsporám a šetření.

Z programového prohlášení vlády z června se kabinetu podle slov svého předsedy nepodařil splnit jediný bod - efektivní čerpání peněz z fondů Evropské unie. Premiér se chce proto na tuto oblast zaměřit a příliv financí zrychlit a zjednodušit. Fischerův kabinet prý bude hledat systémová řešení, fondy nemohou být agendou pouze ministerstva pro místní rozvoj. Evropské fondy by se měly stát "skutečnou vládní průřezovou prioritou", s posílenou odpovědností premiéra.

Odejde jen ministr životního prostředí 

"Mým úkolem je nestranná a maximálně apolitická správa země," řekl Fischer. Jeho kabinet se bude i nadále chovat jako úřednická vláda. Do sněmovny proto bude předkládat pouze takové legislativní návrhy, které budou mít šanci na podporu. "Chci, aby vláda stáhla ty návrhy, které evidentně naději na projednání nemají," dodal Fischer, jhož poslanci za přibližně půlhodinový projev odměnili potleskem.

Také po personální stránce bude vláda pokračovat ve stejném složení jako nyní. ODS neuspěla s návrhem na odvolání ministra vnitra Martina Peciny nominovaného ČSSD. Nového šéfa bude mít jen resort životního prostředí, Ladislav Miko se na vlastní žádost chce vrátit k práci pro EU.

Fischerův kabinet vznikl původně jako "letní překlenovací vláda" z dohody ODS, ČSSD a Strany zelených poté, co v polovině českého předsednictví EU nečekaně padla středopravá koaliční vláda. Měl spravovat zemi do říjnových předčasných parlamentních voleb. Poté, co konání těchto voleb znemožnil Ústavní soud, bude však vláda pokračovat až do jarního řádného termínu voleb.


Přečtěte si celý projev premiéra Jana Fischera tak, jak byl zaznamenán ve stenoprotokolu ze schůze Poslanecké sněmovny 

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, požádal jsem o zařazení bodu věnovaného programovým prioritám vlády do řádných voleb, neboť mám za to, že je třeba obnovit mandát nejen můj jako předsedy vlády, ale i vlády jako celku.

Situace, kdy Ústavní soud zrušil termín předčasných voleb a volby se tudíž uskuteční až v řádném květnovém termínu příštího roku, nemá v naší politické historii precedent.

Je to nová a neznámá situace pro občany této země, politické strany, prezidenta i vládu. A vláda ani já sám se nemůžeme a nechceme tvářit, že se nic nestalo a že vláda může bez dalšího pokračovat dále.

Vláda, v jejímž čele stojím, se ujímala odpovědnost na pět měsíců. Tomu také odpovídal její program. Před pěti měsíci jsem vám zde v této Sněmovně slíbil, že to bude vláda spravující zemi maximálně apoliticky, že to bude vláda uměřená a že se bude vyhýbat politicky sporným krokům. Jako priority jsem tehdy určil pět témat: Důstojné a profesionální dokončení českého předsednictví v Radě Evropské unie. Realizace kroků k oživení tuzemské ekonomiky zasažené globální ekonomickou krizí, boj s rostoucí nezaměstnaností. Dále to byla příprava realistického a odborně podloženého rozpočtu na rok 2010. Poté pokračování těch projektů včetně legislativních, které připravila vláda předešlá a které mají ve Sněmovně většinovou podporu. A konečně zlepšení a zrychlení čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Troufám si tvrdit s výjimkou posledního bodu, kde přetrvávají problémy systémového rázu, že vláda tyto deklarované cíle splnila. V rámci přípravy rozpočtu sice nakonec musela sáhnout k původně neplánovanému postupu a požádat Sněmovnu o změny v tzv. mandatorních výdajích resp. v daních, čímž se jí podařilo splnit svůj hlavní slib - připravit rozpočet s podílem deficitu na HDP ve výši 5,3 %.

V tomto smyslu svoji pětiměsíční misi v čele vlády považuji za splněnou. Využívám této příležitosti i k tomu, abych zde poděkoval za spolupráci jak členům svého vládního týmu, tak Poslanecké sněmovně a zprostředkovaně i Senátu.

Definovat mandát a program vlády, která se neopírá o jasnou politickou a programovou většinu v Poslanecké sněmovně a má přitom vést zemi až do termínu řádných voleb, je podstatně těžší, než tomu bylo před pěti měsíci. Už jsem to naznačil. S úřednickými nebo politickými vládami na krátkou dobu máme v naší zemi už určité zkušenosti. Aby však takové vlády nesly odpovědnost za správu země delší čas, to je situace nová a pro nás všechny neznámá. A nutno zdůraznit, že to není pro kvalitu demokracie v naší zemi situace ideální. Za normální a správné bych považoval, aby dnes na mém místě byl už zvolený politik a vláda měla z voleb mandát k uskutečňování plnohodnotného politického programu. Svoje setrvání v pozici předsedy vlády tedy beru jako svého druhu mimořádné řešení v mimořádné situaci. A velmi vás prosím, abyste k tomu tak přistupovali i vy. Zdůrazňuji to vše proto, že zde nevystupuji s klasickým programovým prohlášením vlády, jakkoli by to bylo politicky možná nejčistší řešení. A dodávám, že i pro mě osobně také nejjednodušší. Dohoda politických stran, které podpořily další pokračování mojí vlády, byla ale jasná v tom směru, že většina ve Sněmovně nepovažuje nové hlasování o důvěře vládě za nezbytné. To respektuji.

Dnes tedy před vás předstupuji, abych formuloval určité principy a závazky, které budu jako premiér v práci vlády garantovat. Obsahově tak navazuji na programové prohlášení vlády z června. Doufám, že tím poskytnu Sněmovně dostatečnou představu o tom, jakým způsobem bude moje vláda přistupovat ke správě země, tedy co od ní můžete a také co naopak nemůžete očekávat.

1. První, co chci zdůraznit, je kontinuita. Budu v řízení vlády vycházet ze stejných principů jako v uplynulých pěti měsících. Moje vláda bude vládou úřednickou v tom smyslu, že jejími členy budou odborně zdatní nestraníci. Kvůli kontinuitě jsem proto také - a bylo to proti mým původním předpokladům - nepřistoupil k personální obměně vlády. Pokud se však v budoucnu ukáže, že je třeba personálních změn, budu se při výběru nových ministrů řídit uvedeným pravidlem. Uvědomuji si, že mým úkolem není realizace politického programu, ale kvalitní nestranná a maximálně politicky neutrální správa země.

2. Vláda bude komunikovat s Parlamentem, politickými stranami, samosprávou i s veřejností. V situaci, kdy vláda není postavena na půdorysu klasické koalice, považuji tento bod za zvlášť důležitý. Povedu proto členy vlády k tomu, aby nadstandardním způsobem komunikovali zejména s jednotlivými výbory Sněmovny a informovali je o chodu svých resortů. Mohu rovněž zaručit, že bude dále pokračovat dialog vlády v rámci tripartity, dialog se zástupci krajů, měst a obcí i s rozhodujícími nevládními organizacemi. Chci vést vládu, která naši společnost spojuje, nikoliv rozděluje.

3. Vláda bude nadále vládou proevropskou. Za klíčové považuji dokončit ratifikaci Lisabonské smlouvy tak, aby začala platit do konce letošního roku. Z tohoto důvodu budu v příštích týdnech aktivně jednat, aby státy Evropské unie vytvořily prostor, který našemu prezidentovi umožní zakončit ratifikaci Lisabonu. Vláda po konzultacích s politickými stranami rovněž rozhodne o nominaci českého eurokomisaře. Pokud v tomto nedojde k dohodě napříč politickým spektrem, což bych jednoznačně preferoval, vezmu odpovědnost na sebe a navrhnu vládě kandidáta, který podle mého názoru bude nejlépe reprezentovat Českou republiku. Vláda bude pokračovat v kontinuitě závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO. Za významnou prioritu považuji rovněž posilování role tzv. ekonomické diplomacie.

4. Vláda nebude dělat hluboké systémové změny v klíčových resortech. Nedojde-li k dnes nepředvídanému propadu tuzemské ekonomiky, nebudu Parlamentu předkládat nějaké další verze úsporných rozpočtových balíčků. Dohlédnu však na to, aby vláda pokračovala v expertních pracích na přípravě nutných změn v oblasti daní a mandatorních výdajů. Cílem bude, aby vláda vzešlá z voleb, ať už bude levicová či pravicová, měla připraveny kvalitní podklady pro svá politická rozhodnutí, která budou nutná pro přípravu rozumného rozpočtu na rok 2011.

Vláda se bude zasazovat o efektivní a racionální chod státní a veřejné služby. Bude pokračovat v plnění již dříve přijatých opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, zejména k odstraňování byrokratických překážek v podnikání. Ministerstva a další státní orgány či instituce tu nejsou samy pro sebe, ale pro občany, kteří si je platí ze svých daní. Budu žádat jednotlivé ministry, aby se osobně věnovali sledování a hodnocení výkonu svých aparátů, modernizovali jejich řízení, posilovali spolupráci mezi resorty. Vláda bude přijímat opatření k racionalizaci výdajů resortů a bude bránit plýtvání státními a veřejnými prostředky. Považuji rovněž za významné, abychom výrazně pokročili v zavádění projektu e-Governmentu v souladu s již přijatými zákony.

5. Vláda bude navrhovat pouze takové zákony, které mají reálnou šanci v Poslanecké sněmovně uspět a být projednány. Návrh legislativního plánu práce vlády projednám v nejbližší době se zástupci všech parlamentních klubů a vyřadím z něj ty návrhy, o nichž bude zřejmé, že nemají ve Sněmovně jakoukoli šanci na úspěch. Chci také, aby stejnou revizí prošel seznam vládních návrhů zákonů předložených v minulém období a aby vláda následně stáhla ty návrhy, které evidentně naději na projednání nemají.

6. Vláda bude dál aktivně bojovat s důsledky ekonomické krize. Nesdílím optimistické názory, že ekonomická krize začíná být minulostí, a povedu vládu v tomto směru k velké opatrnosti. Klíčoví ekonomičtí ministři musí pečlivě vyhodnocovat všechny důležité makroekonomické ukazatele a zejména včas na ně reagovat. Vláda bude připravovat tzv. Exit strategii jako zásadní dokument pro to, aby země byla připravena na východiska z krize. Povedu vládu k rozumné vyvážené politice mezi sociální ohleduplností a solidaritou na straně jedné a realističností v oblasti veřejných financí a podpoře podnikatelského sektoru na straně druhé.

Současně stav veřejných financí též musí zodpovídat přijatému konvergenčnímu programu, který vytváří naše závazky vůči Evropské unii.

Samozřejmě budu nadále dbát, aby vláda jednostranně nepodléhala některé politickoekonomické doktríně.

Vláda bude usilovat o vyváženost tří základních pilířů udržitelného rozvoje: ekonomického, sociálního a ekologického. Péče o zvyšování kvality životního prostředí, respektive zabránění přijetí opatření, která by se podepsala na zhoršování jeho stavu, patří do rejstříku aktivit vlády v každém civilizovaném státě.

7. Vláda nebude zahajovat nové privatizace a vyhlašovat nové velké státní zakázky. Považuji však za nezbytné, aby rozhodla o těch, které jsou již v běhu. Není možné odkládat rozhodnutí v případě privatizace ČSA a nebude možné je odložit ani v případě takzvané ekologické superzakázky. Nicméně v obou případech slibuji, že vláda rozhodne odpovědně a výhradně na základě dlouhodobé ekonomické výhodnosti pro stát a zejména v případě takzvané ekologické zakázky se bude opírat o již provedené analýzy a o analýzy, které si vláda nechá zpracovat pro tuto nesmírně závažnou a citlivou záležitost. Rozhodně vláda nebude prodávat za jakoukoliv cenu. Konečně v případě ruzyňského letiště nebudu podporovat, aby vláda pokračovala v přípravě jeho privatizace.

8. Vláda bude věnovat pozornost čerpání evropských fondů. Uvědomuji si, že v této oblasti zůstala moje "první" vláda nejvíce dlužna. Pravdou totiž je, že se nám dosud nepodařilo zjednodušit či zrychlit čerpání evropských peněz. Problém, který naše země v této oblasti má, je skutečně velký a odpovědnost za něj nese hned několik předchozích vlád. Nepovažuji tudíž za možné, aby řešení zůstávalo nadále pouze na Ministerstvu pro místní rozvoj a budu hledat systémová opatření, jak agendu evropských fondů učinit skutečnou vládní průřezovou prioritou a s posílením své vlastní osobní zodpovědnosti.

9. Vláda posoudí aktualizovanou energetickou koncepci státu. Domnívám se, že odborná debata k tomuto tématu byla během uplynulých let dostatečná a nyní je třeba tento pro budoucnost a bezpečnost naší země klíčový dokument předat k celospolečenské veřejné debatě. Považuji totiž za důležité, aby příští vláda, tedy vláda vzešlá z voleb, přijala nějaká klíčová rozhodnutí, ať už půjde o výstavbu nové jaderné elektrárny, nebo rozhodnutí o budoucnosti domácích uhelných zdrojů. Jako svoji zodpovědnost pak vnímám přijetí těchto budoucích rozhodnutí nebrzdit, ale naopak urychlit.

10. Vláda bude pokračovat v boji proti extrémismu a s korupcí. Považuji to za důležité, přestože vím, že v tomto boji dlouhodobě nevítězíme. V oblasti korupce budu zejména dbát, aby rozhodnutí vlády byla transparentní, nepodléhala jakýmkoli tlakům ekonomických či zájmových skupin. Ministři, kteří ve svých resortech budou bojovat s neprůhledností a korupcí, budou mít moji osobní podporu. Vláda připraví takzvaný protikorupční balíček obsahující mix legislativních a exekutivních opatřeních vedoucích ke snížení korupčního potenciálu ve státní správě, politice či byznysu. Vláda bude pokračovat v tažení proti extrémismu, zejména proti neonacisticky a rasisticky orientovaným organizacím. A konečně:

11. Vláda bude pokračovat v reformě školství a ve financování vědy a výzkumu. Jistě se shodneme, že spravedlivé a efektivní rozdělování státní podpory vědeckým výzkumným institucím je nutnou podmínkou, aby česká věda byla schopna obstát v mezinárodní konkurenci. Chci proto, aby vláda dokončila nastartovaný proces reformy státního financování vědy, a to tak, aby peníze nedostávaly automaticky instituce, které na ně uplatňují své historické nároky. Cílem je, aby státní podpora šla k vědcům, kteří mají skutečné výsledky, kteří obstojí v mezinárodním srovnání či k těm, jejichž práce má multiplikační efekty pro ekonomiku a zvyšuje její konkurenceschopnost. Počítám, že vládní rada pro vědu, výzkum a inovace bude muset projít určitou personální obměnou, stejně jako její stávají metodika vyhodnocování jednotlivých vědeckých oblastí. Vláda připraví ve variantách věcný záměr zákona o reformě vysokého školství tak, aby kterákoli další vláda mohla o reformě s konečnou platností rozhodnout.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jsem si vědom, že jsem ve svém vystoupení nezmínil všechny programové priority jednotlivých resortů. Samozřejmě bych mohl podrobněji mluvit o oblasti školství, životního prostředí, dopravě, justici, zdravotnictví, obraně. Než mi tedy začnete v rozpravě vyčítat, o čem všem jsem se ve svém vystoupení nezmínil, znovu opakuji, že zde nevystupuji s klasickým programovým prohlášením vlády. Nebylo to totiž zadání politických stran, které podpořily pokračování mojí vlády a já tuto vůli respektuji.

Zmínil jsem zde 11 hlavních principů a priorit. Věřím, že spolu se zkušenostmi, které se mnou jako s předsedou vlády máte v uplynulých pěti měsících, vám dávají dostatek informací k tomu, abyste si mohli udělat představu, jakým směrem povedu vládu v budoucnu. Je nyní na vás, zvolených poslancích, abyste rozhodli, zda mi k tomu dáváte mandát. Budu respektovat nejen jakékoliv rozhodnutí, ale i formu, jakou k němu dospějete.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)