Vyzkoušet si práci novinářů a pokusit se přetlumočit nezáživný, technokratický text o rušení bankovního účtu do srozumitelného jazyka mohli čtenáři Hospodářských novin.

Do soutěže o nejlepší překlad z "bankovštiny", kterou HN vyhlásily v srpnu, se zapojilo na padesát zájemců.

Hospodářské noviny pak vybraly nejlepší texty. První od Petra Schreiba je příkladem novinářského, čtivého stylu; druhý napsaný Šimonem Fialou ukázkou strukturovaného, informativního výkladu.

Za originalitu dostala ocenění také báseň, kterou napsal Filip Hauptfleisch.

Vítězům se podařilo vybrat klíčové informace a nezatěžovat čtenáře těmi nepodstatnými, uvést reálné příklady nebo například vztáhnout celý text na příklad konkrétního klienta.

Níže si můžete přečíst původní soutěžní text i jeho vítězné verze.

Soutěžní text:

Běžný účet může být zrušen na základě písemné výpovědi příslušné smlouvy o účtu podané Vámi jako majitelem účtu. Výpověď musí být vždy Vámi podepsána.

Výpověď je zapotřebí podat zpravidla osobně na kterékoli pobočce s tím, že přejímající pobočka zkontroluje všechny náležitosti výpovědi a předá ji pobočce, která spravuje tento účet, k vyřízení. Banka akceptuje také doručení poštou, popř. třetí osobou, a to pouze s Vaším úředně ověřeným podpisem.

Výpověď je možné podat přes obchodní místo. Pokud je výpověď podána volnou formou dopisu písemně, banka tuto žádost akceptuje, pokud obsahuje všechny níže uvedené náležitosti výpovědi: název, číslo a měna účtu, podpis majitele účtu podle podpisového vzoru. Dále úřední ověření podpisu a instrukce k vypořádání zůstatku (zda má být vyplaceno v hotovosti, nebo bezhotovostně).

Výpovědní lhůta při výpovědi rámcové smlouvy v případě, že vlastníte platební kartu, je 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi bance. Běžný účet může být zrušen první den po uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta, která činí 1 měsíc, končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, tak posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

"Novinářský" text Petra Schreiba:

Zatímco založení běžného účtu je úkon, při kterém vám banka vyjde přirozeně v nejvyšší možné míře vstříc, jeho zrušení už vám z obdobně pochopitelných důvodů příliš zjednodušit nemusí. Zase takový problém to však není; chcete-li si zrušit běžný účet, existují v zásadě dvě možnosti, jak toho dosáhnout.

První z nich je osobně zajít na jakoukoliv pobočku banky, u které máte účet veden, kde s asistencí bankovního úředníka vyplníte výpověď smlouvy o účtu. Následně banka výpověď zkontroluje a předá vaší domovské pobočce (pokud chcete ušetřit čas, můžete smlouvu vypovědět rovnou tam). Obdobně lze postupovat na takzvaných obchodních místech banky, což jsou svého druhu franšízy, provozované soukromníky, kteří mají s bankou uzavřenou smlouvu.

Pokud nemáte z nějakého důvodu možnost se do banky fyzicky dostavit, můžete smlouvu zrušit také poštou nebo zaúkolovat někoho jiného. Tento způsob je o něco složitější, musíte totiž žádost o výpověď sepsat sami. Dokument musí obsahovat název, číslo a měnu účtu, dále úředně ověřený podpis a instrukci, zda chcete zůstatek vyplatit v hotovosti, nebo poslat na jiný účet.

A jak dlouho si počkáte, než vám banka účet zruší? Výpovědní lhůta začíná vždy den po tom, co banka obdržela výpověď, a u běžného účtu s platební kartou trvá jeden měsíc. Váš účet bude zrušen první den po jejím uplynutí. Podáte-li tedy výpověď smlouvy například 6. srpna, výpovědní lhůta skončí 7. září a váš účet bude zrušen 8. září. Pokud by závěr lhůty připadl na víkend nebo svátek, bude banka za konečný den lhůty považovat nejbližší pracovní den.

"Informativní" text Šimona Fialy:

Chcete-li váš běžný účet zrušit, máte několik možností. Můžete ho zrušit osobně, poštou, nebo přes takzvané obchodní místo.

Důležité je, že výpověď musí být vždy vámi podepsána. Pakliže se rozhodnete zrušit účet osobně, můžete se vydat na kteroukoliv pobočku. Rozhodnete-li se účet zrušit poštou (či v zastoupení třetí osobou), je nutné, aby žádost obsahovala váš úředně ověřený podpis, který odpovídá podpisovému vzoru. Písemná výpověď se nevyznačuje žádnými specifickými podmínkami, s výjimkou nutnosti dodání názvu, čísla a měny účtu, a také výše zmíněného ověřeného podpisu.

Kromě toho je zapotřebí uvést, jak si přejete naložit s případným zůstatkem (zda ho vyplatit v hotovosti, nebo ho zaslat na jiný účet). Výpovědní lhůta je jeden měsíc, máte-li k danému účtu vedenou platební kartu. Přesný výpočet se řídí pravidly ve smlouvě (výpovědní lhůta běží od dalšího dne po doručení výpovědi do odpovídajícího dne v příštím měsíci. Vyjde-li konec lhůty na svátek či víkend, lhůta uplyne v nejbližší následující pracovní den).

Oba výherci získávají dárkový balíček a roční předplatné Hospodářských novin. Ceny do soutěže věnovali partneři výzkumu Nejlepší banka 2014 a Nejlepší pojišťovna 2014, společnosti KPMG a IBM.

Související