„K rezignaci ve funkci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR jsem se rozhodla s ohledem na svůj důchodový věk a dále proto, abych vyšla vstříc zásadním změnám ve vedení Nejvyššího soudu v souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích, dle které končí mandáty předsedům trestního i občanskoprávního a obchodního kolegia,“ uvedla Brožová.

Zároveň dodala, že svou rezignací umožní jmenování předsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu dvěma různými prezidenty. Předsedkyní Nejvyššího soudu byla Iva Brožová od roku 2002, dříve působila na Ústavním soudu.

Novým předsedou Nejvyššího soudu bude ve čtvrtek jmenován současný předseda jeho trestního senátu Pavel Šámal. Ten je mimo jiné také hlavním autorem trestního zákoníku z roku 2009, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a předsedou Komise pro nový trestní řád. Kromě toho vyučuje na Právnické fakultě UK a je členem Legislativní rady vlády ČR.

Související