Základní jednotka hmotnosti byla doteď odvozována od svého prototypu uloženého v Sévres. Nově bude vázána na základní přírodní konstantu, díky které bude velikost kilogramu stabilnější. O změně definice rozhodl v loňském roce Mezinárodní úřad pro míry a váhy, platit začíná od pondělí 20. května, na který připadá Světový den metrologie. Podle ředitele Českého metrologického ústavu Pavla Klenovského nebude mít nová definice kilogramu na běžného člověka vliv, dopady bude mít jen ve vědeckých aplikací a experimentech.

Kilogram byl poslední základní jednotkou SI, jejíž hodnota byla odvozena od pevného předmětu. Například metr byl určen na základě rychlosti světla ve vakuu. Kilogram teď bude zafixován na takzvané Planckově konstantě. "Jednotka bude odvozována z číselných hodnot konstanty, které mohou být postupně upravovány, jak budou přicházet data z nových experimentů," sdělil Klenovský. Měření kilogramu tedy bude přesnější. Pro běžný život budou změny zanedbatelné, vědci ale budou schopni přesně měřit veličiny v různých časech, místech a měřítkách.

Nová definice se podle Klenovského nedotkne ani přepočítávání z takzvaných imperiálních jednotek používaných v anglosaských zemích, jako je například libra. Ve vědě a průmyslu se v těchto státech používají stejně základní jednotky. "Obtížně se jich zbavují v přímém styku s občany při prodeji zboží v obchodech, v restauracích a podobně. Občané mají problém si na jednotky zvyknout, i když Spojené státy i Velká Británie jsou v procesu metrication, tedy zavádění jednotek soustavy SI," řekl Klenovský.

Také další jednotky, kterých se změna týká, tedy ampér, kelvin a mol, budou zafixovány na základních konstantách přírody. Planckova konstanta je základní konstantou kvantové teorie. Vztah mezi energií a frekvencí fotonu a rychlost světla ve vakuu umožní odvodit hodnotu kilogramu.

Kilogram byl doposud definován pomocí válečku ze slitiny platiny a iridia uchovávaného v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy ve Francii. Každý členský stát organizace má jeho kopii, kterou pravidelně státy přivážely pro změření rozdílů mezi nimi a originálem. Při jakémkoliv zacházení se ale z povrchu může ztratit několik atomů. "Originální válec měl z definice hodnotu 1 kg přesně a bez nějaké opory v základní konstantě přírody nebylo možné rozhodnout, zda ke změně jeho hmotnosti skutečně dochází," dodal Klenovský. Způsob měření kilogramu se nakonec vědcům zdál jako nepřesný.

Soustava SI nebo-li Le Système International d'Unités obsahuje také délku, čas a svítivost a jejich jednotky metr, sekundu a kandelu. Do budoucna úřad přemýšlí také o změně definice sekundy.

Související